• VTEM Image Show

    Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim

    Your content1

Witamy na stronie projektu.

 

zmp fotka smMiasto Tomaszów Mazowiecki, wspólnie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz i Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy, przystąpiło do budowy miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Korzystając z wytycznych krajowych, kierunków strategicznej interwencji zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz pomocy eksperckiej Związku Miast Polskich, zawiązano „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”.

Partnerstwo, mające na celu utworzenie i rozwój obszaru funkcjonalnego, realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Działania w ramach projektu przewidują:

  • przeprowadzenie badań potencjalnych kierunków rozwoju oraz rynku pracy i szkolnictwa zawodowego,
  • opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego wraz ze strategią rozwoju turystyki i studium poprawy dostępności ruchowej obszaru funkcjonalnego,
  • opracowanie projektów strategii rozwoju dla partnerów samorządowych.

 

ZMPlogo smZwiązek Miast Polskich, w partnerstwie ze Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii, prowadził działania doradcze dla samorządów zainteresowanych budowaniem partnerstw dla rozwiązywania lokalnych problemów rozwoju. Projekt ten opierał się na świadczeniu usług doradczych dla samorządów zainteresowanych wspólnym wykorzystaniem posiadanych potencjałów.

 

 

kpzkKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zawiera odniesienie do miast – ośrodków subregionalnych, które powinny dążyć do budowy związków funkcjonalnych oraz powiązań z obszarami metropolitarnymi i innymi ośrodkami regionalnymi. Działania te mają zwiększać elastyczność lokalnego rynku pracy oraz podnosić atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług.

 

kpmCelem Krajowej Polityki Miejskiej jest prowadzenie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. Elementem realizacji tej polityki jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju podmiotów publicznych i niepublicznych poprzez zintegrowane podejście terytorialne do planowania rozwoju, szczególnie w zakresie wykorzystanych lokalnych zasobów, w tym zasobów ludzkich.

 

pomoctechnicznaW ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 uruchomiono środki, których celem jest upowszechnienie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów danego obszaru. Miasta, w porozumieniu z otaczającymi je samorządami, mogą się ubiegać o środki na działania zmierzające do utworzenia miejskich obszarów funkcjonalnych i zdefiniowania potencjalnych kierunków ich rozwoju.

ŁódzkieStrategia Rozwoju Województwa Łódzkiego, zaktualizowana w lutym 2013 roku, przewiduje wspieranie działań, które promować będą pobudzanie lokalnych potencjałów, rozwijanie kapitału oraz współpracę pomiędzy samorządami i sektorami: publicznym i prywatnym. Strategia zapowiada dedykowane działania dla zidentyfikowanych obszarów, zwanych „obszarami strategicznej interwencji”.

logotyp unia